Afrika na mpe Europa kobisa bokasi mwa boyebi onte ya bilenge

AEJK (Afrik-eŭropa junulara kapabligo) ezali bokutani ya yambo mpe bokaboli mwa boyebi na kati ya bilenge ya Eropo mpe Afriko. Bongo na na ba masanga ma neyi na ba mboka lokola, (Benin, Italie, Togo mpe Pologne) elengelamaki misala ebele na ntina ya bozwi mayele mosusu ebele, mateya mpe misala mwa lisanga. Ba lakisi mwa mayele mpenza mpe ba zuwaki esika na kati mpona kopesa mayele na bango na bilenge mpe biyano minso epesamaki na nzela ya (mikanda, batoli, bisaleli, mpe biloko ebele misusu.) na makutani mansoeye ezali mpenza komonono na nzela ya nsinga interenete ya biso mpe Androidi- application moye mosalemi na nzela ya projet mwa biso. Mpo na Esperanto nde maye manso esalemi, monoko mwa bato banso ose mobimba na balandi banso yaye, TEJO proponas atalisi projet eye, na ntina ya kopesa mayele kaka maye malengelemeke te o’kelasi kasi na ndenge mpe mosusu lolenge bat oba kosangana o’kati ya banbgo. Mambi ma kosalisa ezlai mpe emilengemeleki uto kala, ko banga te kasi salela mango na ntina ya ba projets na yo.

Biyano mwa projet

Ba landi bayebazwaki esika na projet AEJK ba tangaki, ndenge nini kokoma molakisi, mpe bongo, ndenge nini ko lengele nt ope kobongisa malakisi. Na nsima ya malakisi ba kolengele mateya na mokuse mpe kotia o’buku. Mobuse mwa mateya eye epesami awa.

Nini mo kolobaka balandi?

To tunaki mwa ndambo ya bato, baye ba zwaki esika mpe balandaki mateya na makutani, nini bazali kokanisa nt ope bazali na yango koloba na ntina ya projet . tala biyano mwa bango yango oyo,

Na ntina nini bopesaki mbela kozwa esika na kat ya projet AEJK?

Ezali kaka na biloko ibale nde epesi ngay esengo mpe endimisi ngay, na yango na zwi ekateli ngay moko na zuwa esiko o’projet. Likambo ya liboso ezali “kobakisa boyebi” ya bilenge, mpe ezalli na mokano koteya mpe ko komisa bilenge basi to pe ba bali ba teyi malonga mpe ya bwanya. Likambo ya ibale ezali misala o’lisanga ya etando enene ibale esangani ndakisa Eropo mpe Afriko moye mosangisi bilenge na mango mobimba basi pe ba bali ; mango nde etelemisi mayele ma ngay mpe etindi ngay nazwa esika mpe ezali ngonga malamu mpe monene mpona biso bato ya etando monene eye to yebana lolenge mwa biso ya kozalela kolya mpe nionso to kosalaka o’bitando mia biso.
Cyprien (Benino)

Lolenge nini ozali kobanza na ntina ya bokutani na balandi basusu baye bazwaki esika na AEJK?

Nazali ko banza kaka malamu mpe bato basusu na elikya ya kosalisa. Ba zalaki na lolenge na bango ya kozalela, kasi ezalaki mabe soko moke te, kasi bazalaki bat oba tondisamaki na mposa ya koyeba mpe bazalaki pole na moto yonso. Na salaki na bango mosala malamu na tango ya mateya. Na okaki ete tozali ya solo lisanga.
Iwona (Pollando)

Na sepelaki makasi na lolenge ya kosala na lisanga na ba teyi baneyi basusu, to salaki misala na bokasi mpe esengo mingi mpenza. Ngay mpe malamu mingi na talaisaki moye mosusu na bombaki mpe etombolaki lokumu mwa mboka na ngay me ematisaki esengo na basusu na ntina ya motuya mpe ya kolingga kosala misala na kati ya molongo mwa bato bazwaki esika na projet, molongo mwa balandi, bango banso na kondima ba landaki mateya mpe bazwaki esika mwa bango, ba pesaki mateya malamu mpe ba tangaki mingi o’kati ya poso.
Rogier (Nederlando)

Tango mosusu ozali kokanisa kosalela malamu boyebi eye, moye ozuwi na tango ya projet ? soki ondimi, na lolenge nini?

Iyo, nazali kokanisa mango na lisanga ya Esperanto mpona kosalisa bato lolenge na lingi kobongisa malamu penza lisanga mwa ngay mpe libanda kopalangisa boyebi na nzela ya ba metode ya makasi. Na kosala mango na projet ya mboka kasi mpe lisusu na boyebi koleka.
Carlos (Hispanio)

Nazali solo ko kanisa kosalela boyebi moye nazwi na tango ya projet.
Mireille (Benino)

Bildo: Łukasz Żebrowski

Partneroj

[tc-logo-slider logo_cat=”aejk”]